Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi KOVOTVAR, výrobné družstvo (ďalej len „predávajúci“) a jeho obchodnými partnermi a zákazníkmi (ďalej len „kupujúci“) v oblasti predaja tovaru prostredníctvom internetového obchodu - tzv. e-shopu.

 

I. Základné ustanovenia

 

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci dostatočným spôsobom pred odoslaním

objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

Predávajúci

 

Obchodné meno:      KOVOTVAR, výrobné družstvo

 

Sídlo:                        Železničiarska 830

                                 Kúty 908 01

 

IČO:                          00 167 461

 

Tel.:                          + 421 34 6999 501

 

E-mail:                       kovotvar@kovotvarvd.sk

 

Zapísané:                  Obchodným registrom Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr, vložka č.: 12/T

 

Deň zápisu:               03.05.1995

 

Kupujúci

 

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná

v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 

 

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe 

zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), zákona č. 40/1964 Zb., 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj súvisiacimi predpismi.

 

Podnikateľom sa rozumie:

 

 •  osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
 •  osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
 •  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe osobitných predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.) 
 •  fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. Ustanovenia týchto VOP upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona o ochrane spotrebiteľa a tejto osobe 

neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

 

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho 

alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

II. Objednanie tovaru, Uzavretie kúpnej zmluvy

 

1. Kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho cez e-shop umiestnený pod doménou www.shop.kovotvar.eu. Popis hlavných vlastností jednotlivých druhov tovaru predávaného prostredníctvom e-shopu sa zobrazí po kliknutí

na konkrétny výrobok. Kúpa tovaru sa realizuje vystavením a odoslaním objednávky kupujúcim v nákupnom portáli predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená predávajúcim, inak ku vzniku kúpnej

zmluvy nedôjde.

 

2. Po stlačení tlačidla „do košíka“ pri vybranom tovare sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka kupujúceho. V prípade, že proces výberu kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „Zaplatiť“.

 

3. Proces tvorby objednávky pokračuje výberom spôsobu platby, dopravy a výpočtom celkovej ceny (vrátane dane z pridanej hodnoty, dodania, poštovného a iných nákladov a poplatkov), ktoré kupujúci potvrdí kliknutím

na tlačidlo „Súhlasím“.

 

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a toto oboznámenie potvrdiť zaškrtnutím kolónky „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a

so Všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu a súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov za účelom uzavretia kúpnej zmluvy“. Tieto VOP budú následne tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a môžu byť zmenené

iba s výslovným súhlasom kupujúceho a predávajúceho.

 

5. Bezprostredne pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť skontrolovať si jednotlivé detaily svojej objednávky a predávajúci je povinný opätovne jednoznačne a zrozumiteľne informovať kupujúceho o (i) hlavných

vlastnostiach tovaru a (ii) celkovej cene tovaru vrátane všetkých nákladov.

 

6. Odoslaním objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“, kupujúci zrealizoval svoju objednávku.

 

7. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky (potvrdzujúceho e-mailu) na kupujúcim zadanú e-mailovú adresu. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí

objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Uzavretú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej kúpnej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe písomnej dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Súčasť potvrdzujúceho e-mailu tvorí taktiež priložené úplné znenie VOP aktuálne platných v čase odoslania objednávky.

 

8. Predávajúci bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr s dodaním tovaru, poskytne kupujúcemu dodací list a faktúru. Tieto súčasne slúžia ako potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 6 zákona

o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.  

 

9. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy, budú riešené podľa predpisov platných v Slovenskej republike. Pre rozhodovanie sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy budú príslušné súdy Slovenskej republiky.

 

10. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu kúpnej zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad kúpnej zmluvy v slovenskom jazyku.

 

11. Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

 

12. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný v bodoch 1. - 8. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky 

túto skontrolovať a prípadne opraviť.

 

13. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

 

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

 

KOVOTVAR, výrobné družstvo ako predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré kupujúci na portáli www.shop.kovotvar.eu zadal.Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia

zmluvy s kupujúcim.

 

Osobné údaje, ktoré sú dobrovoľne poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom registrácie v e-shope, identifikácie kupujúceho, potvrdenie objednávky, doručenie tovaru, vystavenie nákupného dokladu a ďalšej

komunikácie s kupujúcim, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie svojich osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy.  Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania.

Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

 

Predávajúci informuje kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté tretej osobe za účelom prípravy, plnenia, kontroly kúpnej zmluvy, realizácie objednávky a realizácie platobného styku.

 

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na ich opravu, právo 

na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

Kupujúci poskytuje predávajúcemu údaje v rozsahu: (i) meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne (ii) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, IČ DPH, e-mailová adresa a telefónne číslo.

 

IV. Osobný odber, Otváracia doba

 

Obchod na adrese Železničiarska 830, Kúty 908 01
Pondelok - Piatok: 8:00 - 14:00
Objednávky cez internetový obchod na adrese: www.shop.kovotvar.eu

 

V. Ceny

 

V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu a cenu prepravy tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy. 

Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené aj sumárne (výpočet celkovej ceny). Cena tovaru v e-shope je uvedená s DPH.

 

V kúpnej cene uvedenej pri jednotlivých druhoch tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. 

Tieto poplatky je povinný uhradiť kupujúci.

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). 

Táto cena bude uvedená v objednávke a v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky tovaru.

 

VI. Špeciálny tovar, tovar nenachádzajúci sa na sklade

 

V prípade, že je predmetom objednávky špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu pred samotným uzavretím kúpnej zmluvy potvrdí e-mailom na kupujúcim zadanú e-mailovú

adresu konečnú cenu a termín dodania tovaru. 

 

 

VII. Odstúpenie od zmluvy

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru .V prípade, ak v rámci

jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

 

V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mailom), pričom môže použiť formulár dostupný na tejto internetovej stránke.

 O jeho prijatí poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie na trvalom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal najneskôr v posledný deň lehoty.

 

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný

či poškodený, predávajúci môže vrátenú sumu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku.

 

Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať osobne predávajúcemu

alebo osobe poverenej predávajúcemu na prevzatie tovaru. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

Pre urýchlenie vybavenia odstúpenia odporúčame tovar doručiť na adresu predávajúceho KOVOTVAR, výrobné družstvo, Železničiarska 830, Kúty 908 01 spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia

od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s kontaktnými údajmi kupujúceho, kópiou daňového dokladu (faktúra), kópiou dodacieho listu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či bude suma kupujúcemu 

vyplatená v hotovosti, alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup. V prípade, ak kupujúci neuvedie, akým spôsobom si žiada, aby mu bola suma vrátená, bude mu táto poukázaná rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri svojej platbe.

 

Kupujúcemu tak vznikne nárok na vrátenie čiastky, ktorej výška zodpovedá výške všetkých platieb, ktoré predávajúci od kupujúceho na základe kúpnej zmluvy prijal, a ktorá mu bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia 

oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Predávajúci však nie je povinný v prípade kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru, vrátiť sumu v lehote podľa predchádzajúcej vety pred tým, ako mu je tovar doručený,

alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

 

Náklady spojené s vrátením tovaru na adresu Železničiarska 830, Kúty 908 01 znáša kupujúci. Kupujúci súčasne znáša náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľom, sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka..

 

VIII. Platobné podmienky

 

a) platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste
b) platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou)
c) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
d) platba na faktúru so splatnosťou

 

 

IX. Dodacie podmienky, Dodacie lehoty

 

Osobný odber: Tovar môže prevziať iba kupujúci. Predávajúci je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie jej totožnosti (napr. požadovať preukázanie totožnosti platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom). Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne.

 

Dobierka: Tovar zasielame prostredníctvom služieb prepravnej spoločnosti DHL Parcel na dobierku.


Prevzatie tovaru kupujúci písomne potvrdí v dodacom liste. Spolu s tovarom obdrží zákazník daňový doklad, ktorý zároveň slúži pre spotrebiteľa ako záručný list. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť predávajúcemu, má tento právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (napr. poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru).

 

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

 

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (DHL Parcel) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania

a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy. Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky a či je tovar bez vád.

 

 X. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

 

Ustanovenia tohto bodu sa vzťahujú výlučne na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ.

 

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ako záručný list slúži daňový doklad (faktúra). Záručná doba na tovar zakúpený v e-shope

je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.

 

Reklamovaný tovar odporúčame zaslať ako balík na adresu KOVOTVAR výrobné družstvo, Železničiarska 830, 908 01 Kúty, prípadne ho na tejto adrese osobne odovzdať. Do balíka kupujúci priloží kópiu daňového dokladu

(faktúry) a dodacieho listu, ktorý prevzal spolu s tovarom a podrobne popíše podstatu reklamovanej vady.

 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti,

ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť 

a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však

kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (tovar, u ktorého sa vyskytla taká istá vada po jeho aspoň dvoch predchádzajúcich opravách) alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. V takomto prípade

budú kupujúcemu vrátené peniaze. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení 

reklamačného konania.

 

Prípadné sťažnosti a podnety adresujte prosím na e-mailovú adresu kovotvar@kovotvarvd.sk Tieto budú zo strany predávajúceho zodpovedané do 15 dní na poskytnutú e-mailovú adresu.

 

Zodpovednosť za vady v prípade kupujúceho, ktorý je podnikateľ sa riadia ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

XI. Záverečné ustanovenia

 

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi KOVOTVAR, výrobným družstvom a jeho zákazníkmi a obchodnými partnermi. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami 

kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou kupujúceho a potvrdením objednávky predávajúcim, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto VOP a príslušnými právnymi predpismi.

 

Družstvo KOVOTVAR, výrobné družstvo si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia

na internetovej stránke www.shop.kovotvar.eu. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy VOP účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

 

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 7.1.2015.

 

Za KOVOTVAR, výrobné družstvo schválila Ing. Marcela Tokošová, výkonná riaditeľka.

 

 

Príloha č. 1
Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy)

 

 

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu: KOVOTVAR, výrobné družstvo, Železničiarska 830, 908 01 Kúty, Slovenská republika, IČO: 00 167 461, zapísané Obchodným registrom Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr, vložka č.: 12/T, tel.: +421 34 6999 501,

e-mail: kovotvar@kovotvarvd.sk

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí

tejto služby* : ..............

Dátum objednania/dátum prijatia* ..............