Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Dodacie podmienky

Dodacie podmienky, dodacie lehoty


Osobný odber:

Tovar môže prevziať iba kupujúci. Predávajúci je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie jej totožnosti (napr. požadovať preukázanie totožnosti platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom). Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne.

Dobierka:

Tovar na dobierku zasielame prostredníctvom služieb prepravnej spoločnosti DHL Parcel na území Slovenskej republiky.

Prevzatie tovaru kupujúci písomne potvrdí v dodacom liste. Spolu s tovarom obdrží zákazník daňový doklad, ktorý zároveň slúži pre spotrebiteľa ako záručný list. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť predávajúcemu, má tento právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (napr. poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru).

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (DHL Parcel) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy. Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky a či je tovar bez vád.